privacy policy

תקנון ומדיניות פרטיות

שלום לגולש אתר "צימר קארד" 
ברוכים הבאים לאתר "צימר קארד" (להלן: "האתר") הנך נמצא בעמוד תקנון האתר והנך נדרש להקפיד ולקרוא את כל סעיפי התקנון. כל שימוש ו/או גלישה באתר "צימר קארד" מהווה את הצהרתך שאתה קראת, הבנת והסכמת לכל הסעיפים שבתקנון זה. במידה ואינך מסכים עם האמור בתקנון זה ו/או בחלק מהתקנון, הנך רשאי לעזוב את האתר "צימר קארד" ואינך מחויב לגלוש בו. 

 
כללי 
1. תקנון האתר נכתב ומנוסח בלשון זכר ו/או רבים מטעמי נוחות בלבד אולם הוא פונה לשני המינים במידה שווה. 
2. האתר מתופעל על ידי חברת ספא פלוס בע"מ (להלן: "מנהלת האתר" ו/או "צוות האתר"). 
 
3. מנהלת האתר אינה מתחייבת כי השימוש באתר לא יופרע על ידי גורמים שאינם בשליטתה. 
 
4. האתר והתכנים המופיעים בו ניתנים לשימוש בהתאם להחלטת מנהלת האתר. ידוע ומובהר כי ייתכנו שינויים של הרגע האחרון, במסגרתם ישתנו הפרסומים השונים ו/או לא יהיה ניתן יהיה לבצע הזמנות באמצעות האתר וללקוחות לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלת האתר בכל הנוגע לכך. 
 
5. מובהר כי מנהלת האתר אינה צד לעסקאות אותן יבצעו הלקוחות באמצעות האתר. 
 
6. מבנה האתר, עיצובו, תוכנו ותכניו ניתנים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול הדעת של מנהלת האתר וצוות האתר, ואין הם חייבים ליידע מראש את הגולשים על השינויים שעומדים להיות. 
 
7. צוות אתר "צימר קארד" רשאי לשנות את סעיפי התקנון בכל עת שירצה ולפי שיקול דעתו הבלעדי והמלא. כל שינוי ייעשה על פי שיקול דעת צוות האתר והוא אינו מחויב ליידע את הגולשים על השינויים בתקנון. על הגולשים האחריות הבלעדית להתעדכן ולבדוק את סעיפי התקנון בעת השימוש באתר. לא תישמע כל טענה ו/או דרישה בגין שינויים כאמור כלפי האתר ו/או מנהליו ו/או בעליו ו/או צוות האתר. 
 
תוכן האתר 
8. תוכן האתר לרבות קוד המקור, חומר מילולי, עיצוב האתר, תמונות, סימני המסחר של "צימר קארד" וכיו"ב הינם בבעלותו הבלעדית של מנהלת האתר ולא ניתן להשתמש בהם ו/או לעבד אותם ו/או להעתיקם, ו/או לפרסם אותם, ו/או להפיץ אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש בכל צורה שהיא ללא הסכמת מנהלת האתר "צימר קארד" מראש ובכתב. 
 
9. כל התכנים המפורסמים באתר לרבות: תמונות, מחירים, מבצעים, תיאור בתי העסק השונים, המלצות, רמת השירות וכיוצ"ב אינם בשליטת האתר, אלא הם נערכים ומתפרסמים "און-ליין" באתר על - ידי המפרסמים השונים ו/או מי מטעמם ועל אחריותם הבלעדית בלבד. 
 
10. על אף האמור בסעיף 5, תכנים המפורסמים על ידי גולשים ו/או מפרסמים שונים, אינם בבעלות האתר. ו אין ל"צימר קארד" כל זכות בתכנים המפורסמים באתר למעט הרשאה שניתנה לאתר לשימוש בתכני הפרסום השונים. אי לכך חל איסור מוחלט על הגולשים לעשות שימוש בתכני הפרסום האמורים, אלא-אם-כן יקבלו הרשאה מתאימה מן המפרסמים הרלבנטיים. 
 
11. העלאת תכנים לאתר על ידי גולשים שונים, האתר מהווה הסכמה בלתי חוזרת מטעמם לכך שהאתר רשאי לעשות שימוש בתכנים אשר הועלו לאתר ע"י הגולשים לרבות הצגתם, עריכתם, עיבודם והתאמתם לצרכי האתר וזאת ומבלי לקבל אישור ו/או הסכמה ו/או לתת כל תמורה לגולשים לרבות קרדיט. 
 
12. הגולש מתחייב שלא להעלות לאתר תכנים העלולים לפגוע בגולשים אחרים , לא להשתמש בשפה גסה ו/או מעליבה ו/או בוטה ו/או מאיימת ו/או מטרידה ו/או מבזה ו/או מתגרה ו/או מסיתה ו/או מינית וכיו"ב, וכן שלא להעלות לאתר תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שיש בהם כדי להוות הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בפרטיות. 
 
13. מוסכם ומובהר כי על הגולשים האחריות המלאה לכל תוכן ו/או מידע שיועלה לאתר על ידם. וכי אין לאתר "צימר קארד" כל אחריות לתכנים כאמור. הגולשים יישאו באחריות הבלעדית לכל ובכלל אי התאמה ו/או אי דיוקים ו/או טעויות ו/או ניסיונות הטעיה וכדומה. 
 
14. במידה וצד שלישי יטען כי תוכן שהועלה ע"י גולש מהווה עבירה על החוק לרבות כל טענה לעניין הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות, אתר "צימר קארד" רשאי להעביר לצד שלישי את פרטי הגולש הרלוונטי שפרטיו נשמרו במערכת האתר. ואין הגולש יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי את "צימר קארד". 
 
15. לאתר שמורה הזכות הבלעדית לשנות ו/או למחוק ו/או להוריד לצמיתות ו/או לפרק זמן אחר תוכן שהועלה ע"י גולשים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית. ומבלי למסור לגולש על כך הודעה מראש, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים השמורים לאתר על-פי תקנון זה ו/או על-פי כל דין. 
 
16. כל המידע והפרטים של המפרסמים שמופיעים באתר לרבות מחירים, תמונות, מבצעים, מפות, שירותים, תפוסת מקום, המלצות ו/או כל פרט נוסף ו/או אחר אשר מפורסם באתר, הינם באחריות המפרסמים או מי מטעמם בלבד. לאתר ו/או למנהליו ו/או לעובדיו לא תהיה כל אחריות לגבי מהימנות ונכונות תכנים אלו. 
 
17. במידה ותועבר לידי צוות האתר תלונה בכתב בעניין התכנים המפורסמים באתר, צוות האתר מתחייב לבדוק כל פניה ובמידה הצורך בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית יהא רשאי להסיר את התכנים ו/או לתקנם. 

 
שימוש במידע שבאתר 
18. במהלך הרישום לאתר, נדרשים גולשי האתר למסור את פרטיהם האישים ובכלל זה: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון. גולש אשר מסר את פרטיו נותן בזאת את הסכמתו להצטרף לרשימת התפוצה של האתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לשלוח מעת לעת הודעות באמצעות דיוור אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת שרואה הוא לנכון בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008. 
 
19. יובהר עם זאת כי גולש אשר לא יהיה מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה ו/או לקבל דיוור מהאתר בין לפני שנתן הסכמתו ובין לאחר שנתן את הסכמתו רשאי בכל שלב לדרוש בכתב מהאתר להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה וצוות האתר יטפל בעניין בהקדם האפשרי. 
 
20. לאתר תהא שמורה הזכות להשתמש במאגר המידע שנאסף על הגולשים באתר לצרכיו המסחריים, ו/או לצורך שיפור רמת השירותים הניתנים באתר ו/או לצרכי ניתוח סטטיסטיקה ו/או לצורך דיוור למשתמשי האתר השונים והכל בין אם לשימושו העצמי של האתר, ובין אם לשימוש צדדים מסחריים אחרים. האתר מתחייב שלא למסור לצד שלישי כל מידע העלול לזהות גולש באופן אישי, אלא-אם-כן הגולש יהיה מעוניין בכך , זאת למעט במקרה בו צד ג' תישמע תלונה בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הפרת כל דין בקשר עם פרסום שהעלה גולש לאתר. 
 
21. האתר נוקט בכל האמצעים הדרושים לשמירה על פרטיות הגולשים באתר. אולם במקרים שאינם בשליטת האתר ו/או מקרים הנובעים מכח עליון לא יהא האתר אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מכל מין סוג שהוא שייגרם לגולש הרלבנטי ו/או למי מטעמו. 
 
22. ספקים שונים מפרסמים באתר ומציעים למכירה חבילות ומוצרים שונים. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי האתר לא יישא בכל אחריות, בין ישירה ובין עקיפה, לתוכן הפרסום ו/או לטיבו ו/או לשירות אשר ניתן במסגרת החבילות ו/או השירותים ו/או המוצרים המפורסמים על ידי הספקים השונים ו/או נותני השירותים המפורטים בדפי האתר והספקים ו/או נותני השירותים השונים יהיו האחראיים הבלעדיים לנכונות הפרטים, אמינותם, טיב השירות, ובהתאמתו למתואר בדף המכירה באתר. 
 
ביטול הזמנות 
23. כל לקוח רשאי לבטל הזמנה, על פי התנאים הקבועים לעניין זה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981, במועד הביטול. 

 
מדיניות ופרטיות 24. האתר "צימר קארד" שומר את נתוני הגולשים אשר מסרו את פרטיהם בעת הכניסה לאתר הנמצאים באתר לצורך מידע סטטיסטי ואגבי, כתובת IP, מילות חיפוש, אתרים מפנים, דפי נחיתה וכדומה. מובהר כי אין במידע זה כדי לזהות את הגולש באופן אישי. 

 
הודעות SMS 
25. הלקוח מאשר בזאת כי בתום סיום השיחה אל מול בעל העסק, רשאית מנהלת האתר לשלוח למחייג הודעת טקסט (SMS) ובה פרטי המקום וכן קישור הפניה לדף המפרסם באתר. וכי לא תישמע כל טענה ו/או דרישה בגין כך, כלפי האתר ו/או מנהליו ו/או בעליו ו/או צוות האתר. 
 
אחריות 
26. אחריות מנהלת האתר תהא מוגבלת אך ורק לכל נזק ישיר שיגרם למי מהלקוחות בשל מעשה או מחדל רשלני של מנהלת האתר במסגרת פעולותיה במסגרת הפעלת ותפעול האתר. יובהר כי בכל מקרה אחריות מנהלת האתר כאמור תהא מוגבלת עד לסכום הרכישה שבוצעה ואושרה על ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או הבנק. 
 
27. בכל מקרה, מנהלת האתר לא תישא באחריות לנזק, הוצאה או הפסד כאמור שיגרמו בשל מעשה או מחדל של הלקוחות עצמם או מי מטעמם או בשל מעשה או מחדל של ספקי התוכן בקשר עם המוצרים והשירותים שיוצעו על ידם ללקוחות, ובכלל זה מובהר כי האחריות לבדיקת המוצרים ו/או השירותים השונים הינה על הלקוחות בלבד.. 

 
שונות 
28. הלקוחות מאשרים בזאת כי קראו והבינו את תנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון זה, ומצהירים על הסכמתם להשתמש באתר בכפוף להם, שאם לא כן אסור להם לבצע כל פעולה באתר. 
 
29. הדין החל על תקנון זה הנו דין מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין תקנון זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר עכו (והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ). 
 
30. הוראות התקנון התקפות הנן אלה המפורסמות באתר במועד שיגור הזמנה על ידי הלקוח. 
 
31. למען הסר ספק, יובהר כי הוראות תקנון זה גוברות על הוראות כל תקנון ספציפי אחר שקיים (ככל שקיים) לגבי כל מוצר ו/או שירות המוצעים באתר. 
 
32. מנהלת האתר רשאית לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, כולם או חלקם. תיקונים ו/או שינויים כאמור יכנסו לתוקפם מיד לאחר פרסומם באתר. 

 

מידיניות פרטיות: 

 

"מדיניות פרטיות" שלהלן מסדירה את האופן שבו אנו, חברת ספא פלוס בע"מ, יושבים ברח' סחרוב 11 ראשל"צ. ו/או החברות הקשורות, להלן: "החברה" ו/או "ספא פלוס", שומרים ועושים שימוש במידע אישי אשר אנו מקבלים ו/או אוספים מלקוחותינו כהגדרתם בתנאי השימוש.  

 

האמור במדיניות הפרטיות שלנו מנוסח רק מטעמי נוחות בלשון זכר אך פונה לכל מגדר באופן שווה.  

 

הכותרות ככל שישנן הינן לצורך הנוחות בלבד. 

  

מדיניות הפרטיות שלהלן מהווה חלק מתנאי השימוש ("תנאי השימוש") כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.  

 

חברת ספא פלוס שומרת על זכותה להכניס שינויים במדיניות הפרטיות שתפורסם באתר צימר קארד, לפי שינויי הרגולציה ו/או בכל עת לפי שיקול דעתה ו/או הנסיבות הרלוונטיות.  

 

מדיניות הפרטיות שלהלן מציגה מידע לגבי הנתונים על שימוש שאנחנו עושים או שייתכן ונעשה לגבי מידע שנאסוף או שתמסור לנו, עלייך או על אחרים באמצעות האתר, האפליקציות שלנו או באופן אחר.  

 

מדיניות זו חלה על מידע שנאסף שמתייחס אליך או לאחרים כאמור לעיל, במסגרת מידע שבאפשרותנו לזהות באופן סביר. ננסה לשפוך אור על איזה מידע אנו אוספים ו/או עלולים לאסוף אודותייך, עד כמה המידע שנאסוף עליך יזהה אותך אישית (ולא למשל רק כחלק מסטטיסטיקה), כיצד נשמור על המידע שייאסף עליך, איזה שימוש נעשה ו/או ייתכן ונעשה ולאלו צדדים שלישיים אנו רשאים למסור את המידע עליך, ובאיזה נסיבות, וכן עניינים נוספים הקשורים למדיניות הפרטיות שלנו.  

 

אם אינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את הגלישה וכל שימוש אחר באתרים, באופן מיידי.  

 

איסוף מידע  

ככלל, סוגי המידע שייתכן ונאסף והעיבוד שנבצע בו יכולים להשתנות ולעיתים תלויים בסוג ההתקשרות ו/או ההתקשרויות שלנו עמך. אנו תמיד נכבד את פרטיותך, ואם וכאשר אנו אוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות הדבר נעשה אם המידע דרוש לנו למטרות המותרות בדין בלבד והמפורטות להלן, ובין היתר בכדי לספק את השירותים ו/או המוצרים וו/או בכדי להגן על זכויות שלנו ו/או של אחרים, בהתאם בין היתר לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") ולשאר ההוראות החוקיות ו/או התקנות ו/או הוראות הרגולטור החלות עלינו.  

 

אם אינך מעוניין למסור מידע, או שאתה לא מסכים לתנאים במדיניות הפרטיות, בדרך כלל לא חלה עליך חובה חוקית לעשות זאת, אך יתכן שלא תוכל לקבל מאתנו חלק מהשירותים או לרכוש חלק מהמוצרים. יחד עם זאת, יש סוגי מידע שנדרשים מכוח חוקים מסוימים (למשל חוקי איסור הלבנת הון).  

 

לידיעתך, המידע במדיניות פרטיות זו הוא בנוסף להוראות לגבי פרטיות שייתכן ונמסרו ו/או ימסרו לך בנפרד, למשל במסגרת המוצרים שרכשת ו/או במסגרת תנאי השימוש שלנו. אנו ממליצים שתבדוק את כל המידע שאנו מספקים לגבי פרטיותך.  

 

בכל התקשרות עמנו, הנך מתחייב למסור לנו רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים עליך, כפי שמתבקש בין היתר בטופס הרישום באתר. את/ה מתחייב/ת לעדכן אותנו בכל מקרה של שינויים בכל פרט שמסרת לחברה.  החברה או מי מטעמה תהיה רשאית לדרוש את חידוש מסירת המידע ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

 

הנך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה שלך באתר החברה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.  

 

הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך אנו ממליצים לך לא להעביר את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך.  

 

אנו אוספים ו/או ייתכן ונאסוף בעתיד מידע ו/או נתונים בקשר לאספקת השירותים שלנו ו/או בקשר עם המוצרים. מידע זה עשוי לכלול, בהתאם לשירות שניתן במוצרים או לקשר שלך אתנו ובכפוף לכל דין, בין השאר: מידע מזהה ופרטי התקשרות, כולל שם, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מידע פיננסי, כולל פרטי חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי, היסטורית ודירוג אשראי, הכנסה, נכסים ורכוש. הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן וכן מידע שזמין לנו לשימוש על-פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ומידע אודות התקשרות קודמת עם ספקים אחרים, כולל כל מאגר נוסף וכל מאגר אחר שיוקם על פי דין.  

 

אנו אוספים ו/או ייתכן ונאסוף בעתיד מידע ו/או נתונים בקשר לאספקת השירותים שלנו ו/או בקשר עם המוצרים מידע שיתקבל ממך בכל התקשורת עם החברה, ובכלל זה באמצעות השימוש בצ'אט, מייל ובאפליקציות שונות ולרבות מידע על פעילותך באתר ובאפליקציות שלנו, מידע על המכשיר באמצעותו יצרת קשר עמנו, מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.  

 

אנו שומרים לעצמנו הזכות להציע הצעות מותאמות אישית למידע שנאסף אצלנו ו/או להציע הצעות שיווקיות על בסיס ההתנהגות צרכנית.  

 

אם אתה מספק לנו מידע על אדם אחר, עליך ליידע אותו מראש על כך שתמסור את פרטיו, ולקבל את הסכמתו לשימושים במידע אודותיו בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אתה מסכים בשמו של אדם אחר לקבלת פרסומות למשל, עליך גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך.  

 

זכותך לעיין במידע לגבייך בו אתה רשאי לעיין (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) וככל שאנו מחזיקים במידע כזה. בכדי לעשות זאת, עליך להגיש לנו בקשה בכתב ללשכה לפניות הציבור של קבוצת ספא פלוס, באחד מאמצעי ההתקשרות עימנו.  

 

בהתאם למדיניות החברה בעניין מדיניות הפרטיות והסודיות של המידע, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעביר אותו לאחרים לצורך כל שימוש שהוא, למעט לפי האמור במסמך זה.  

 

שימוש ומסירת המידע  

 

המידע שאנו אוספים ו/או נאסוף בעתיד מיועד בעיקר לשם אספקת שירותינו ואספקת המוצרים. מטרות השימוש כוללות, בין היתר, את אלו:  

 

משלוח מידע על המוצרים, כולל מידע שאנו מחויבים לשלוח ומידע שימושי אחר ולרבות לצורך יצירת קשר עמך ו/או עם אחרים בקשר למוצרים שלנו ולשירותים שאנו מספקים במסגרתם.  

 

אנו עלולים למסור כל מידע שיגיע לידינו לפי כל הוראה או צו חוקי בהתאם למדיניות הציות לדרישות חוקיות שלנו, כגון היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות, אם אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן.  

 

אנו עלולים לעשות במידע שימוש ו/או לחשוף המידע לשם הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים.  

 

אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לאור קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה וכן לצורך שמירת רשומות ומסמכים.  

 

אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך קבלת החלטות על השירותים שיוצעו לך, ו/או לצורך הליכים משפטיים להם נדרש.  

 

אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך שיפור השירותים שלנו ו/או שיפור תהליכי העבודה, כולל מחקרי שוק וסקרים ו/או לצורך ניתוח חוויית המשתמש.  

 

אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך ביצוע מחקרים ועיבודים על ידי החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר בכלי ניתוח מידע מתקדמים.  

 

אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך ביצוע מחקרים עבור צדדים שלישיים. החברה יכולה לעבד, בעצמה או באמצעות קבלני משנה שלה, את המידע שנאסף במערכותיה (לרבות מידע הכלול במאגר המרכזי ולשלבו עם מידע ממקורות אחרים, בין היתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במקרה כזה, החברה תעביר לצדדים שלישיים, לשימושם, מידע מעיבודים אלה, כשהוא סטטיסטי ואגרגטיבי (מצרפי), כדי למנוע אפשרות של זיהוי אדם מסוים באופן סביר.  

 

אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך תמחור מוצרים ושירותים שלנו.  

 

אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך פרסום ושיווק שלנו ושל חברות אחרות בקבוצה ו/או שותפים אחרים שלנו, וכן לצורך חשיפתך למידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף אתנו, כולל מידע מותאם אישית, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ("חוק התקשורת").  

 

אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך טיוב המידע שנמצא אצלנו בקשר אליך או לקשורים אליך על ידי שימוש על פי דין במאגרי מידע של צדדים שלישיים, לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות שאנו רשאים להשתמש בהם ועל ידי הצלבה של מידע שנמצא אצלנו.  

 

אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע וייתכן שנעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במסגרת פעולתנו השוטפת, אך זאת רק בהתאם לחוק ולשם מימוש מטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין, בהתאם להרשאתך, או על פי מדיניות זו ולאספקת השירותים והמוצרים שלנו. הספקים שלנו עשויים לכלול חברות אחרות, אך גם צדדים שלישיים, כולל בחו"ל.  

 

לשם מימוש המטרות המותרות לנו בהתאם לכל דין, אנו עשויים להעביר מידע לחברות ולספקים כגון: אנשי תוכנה, בנקים, חברות ביטוח, חב' אשראי, חב' דירוג אשראי, מוסדות פיננסיים, עורכי דין, מומחים, רואי חשבון, מבקרים וכו'.  

 

אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע בפני שותפים עסקיים אחרים שלנו, למשל בפני ספקים של שירותים ומוצרים נלווים שלנו לצורך שיווק, פרסום ודיוור ישיר.  

 

אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך מניעת הונאות ו/או התנהגויות חריגות, כולל שיתוף מידע אישי.  

 

אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע ולהעבירו על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים).  

 

אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע במסגרת מו"מ ו/או מכירת כל עסקינו, ו/או במסגרת ארגון משפטי ו/או חשבונאי מחדש, מיזוג, מיזם ו/או מיזמים משותפים ו/או כל עסקה ו/או עסקאות אחרות בכל הקשור לעסקינו. בכל מקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו.  

 

להדגיש, שכאשר אתה מוסר לנו מידע ו/או נתונים על אמצעי התקשרות עמך, אתה מסכים שנשתמש בו על מנת ליצור אתך קשר, ו/או לשלוח לך באמצעותו דיוור ופרסומות בנושאים שונים. אמצעי ההתקשרות הם בין היתר דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות והודעות מסר קצר – SMS), פקס, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים.  

 

בכל עת עומדת לך הזכות לבקש מאיתנו להימחק מרשימת הדיוור שלנו לדיוור ישיר, בכל אמצעי הדיוור, ו/או שנחדל לשלוח אליך דבר פרסומת (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת) בדואר אלקטרוני במייל [email protected], הודעת מסר קצר (SMS), פקס והודעת טלפון מוקלטת. בכדי להודיע לנו על רצונך להימחק, אנא פנה למוקד שירות הלקוחות שלנו או בדואר [email protected] ואם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, ואינך מקבל פרסומות, אין צורך בהודעה נוספת.  

 

נציין, שגם אם תבקש לא לקבל דיוורים או פרסומות, תמשיך לקבל מאתנו (בכל אמצעי ההתקשרות) הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (כגון הודעות בקשר עם השירותים שלך), גם ללא הסכמה.  

 

מידע, דיווחים ועדכונים ביחס למוצרים שלך ישלחו לפרטי הקשר המעודכנים אצלנו במועד השליחה. תשומת לבך, כי עדכון הפרטים שלך לגבי שירות ו/או מוצר מסוים עשוי להוביל לעדכון פרטים בשירות ו/או במוצרים נוספים ובאפשרותך לצפות בכל עת בפרטיך המעודכנים ולעדכן אותם באזור האישי באתר החברה.  

 

חברת ספא פלוס מפעילה ו/או שומרת על זכותה להפעיל מאגר מרכזי הכולל מידע. מאגר זה יכול לשמש גם למטרות מחקר ו/או בכדי להציע לך שירותים ומוצרים שונים המותאמים לצרכיך בין היתר על בסיס המידע שנצבר אודותיך ו/או לפי עיבודי המידע והמחקרים שייתכן ויעשו במאגר זה.  

 

אם אתה לא מעוניין שנשתמש במידע אודותיך למטרות מחקר או למטרות הצעת שירותים ומוצרים שונים המותאמים לצרכיך על בסיס המידע אודותיך שנאגר מרחבי הקבוצה, תוכל להודיע לנו על העדפתך זו.  

 

קוקיז וצדדים שלישיים  

 

האתרים והשירותים שלנו עלולים ו/או עושים שימוש ב"עוגיות ("Cookies"), "משואות רשת ("web beacons") פיקסלים, ומערכות נוספות ו/או אחרות שאוספת מידע ומנטרות את המידע והשימוש באתרים.  

"עוגיות" או "קוקיז" הן מחרוזות של אותיות ומספרים, הנשמרות על זיכרון המחשב (או המכשיר הנייד), ומאפשרות את שמירת המידע עליך. חלק מה    Cookiesיפוגו, בסיום הגלישה עם סגירת תוכנת הדפדפן שלך, ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שלך.  

הקוקיז מכילות מידע על הרגלי הגלישה של המשתמש, הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, דפים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת IP, מיקום המכשיר, ועוד.  

הקוקיז משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותייך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים שלך באתרים, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפותיך, אבטחת מידע, וכן למטרות נוספות.  

חלק מה Cookies הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לך.  

חלק מהקוקיז והמערכות הנוספות שפועלות באתרים, מופעלות על ידי ובשליטת צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתרים. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו עושים ב-Cookies  במשואות רשת, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם.  ועליך לדעת שלנו אין שום שליטה עליה.  

הקוקיז וטכנולוגיות נוספות למשל לצורך זיהוי מכשיר הטלפון הנייד, מאפשרות לנו ו/או יכולות לאפשר לנו בין היתר לבחון את הפעולות שביצעת באתר ו/או ובאפליקציות שאנו מפעילים ו/או שנפעיל בעתיד.  

הקוקיז יכולות גם לסייע לנו לנתח את אופן הגלישה והפעולות שעושים משתמשי האתר, ו/או האפליקציות ו/או מכותבי דואר אלקטרוני, לשפר את חווית הגלישה והשירות באתר ובאפליקציות באופן מותאם אישית עבורך.  

אנו יכולים לעשות שימוש בקוקיז על מנת לקבל החלטות עסקיות לגבי מוצרים ושירותים שלנו, כמו גם למדוד את אחוז ההיענות לדיוורים שלנו, הצלחת הקמפיינים השיווקיים שלנו וכו'  

באמצעות הקוקיז בין היתר, אנו יכולים לקבל מידע בדבר פעולות שביצעת באתר האינטרנט ו/או באפליקציות וכן אנו מקבלים ו/או יכולים לקבל מידע לגבי המחשב ו/או הטלפון החכם ממנו בוצעה הגלישה ובין היתר נתונים אלו: גירסת וסוג של מערכת הפעלה, סוג מסך, סוג הדפדפן, כתובת IP, הזמן ששהית באתר שלנו ו/או בדף כלשהו באתר האינטרנט שלנו, ו/או מידת הטעינה של הסוללה במכשיר ממנו גלשת ו/או מיקומך ו/או עניינים נוספים.  

אתה יכול למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש ב-Cookies, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך.  יתכן שחסימת השימוש בקוקיז, יפגע' באפשרות שונות העומדות לך כמשתמש בחלק מהאתרים והשירותים, וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים. בחלק מהמקרים, מחיקת Cookies תגרום לכך, שתידרש להזין מחדש, את שם המשתמש והסיסמה, בטרם כניסה לשירותים השונים. לפירוט נוסף בנוגע ל-Cookies, ולאפשרויות השונות לחסימה או  מחיקתן של Cookies, ניתן לעיין בקישורים אלו, לפי סוג הדפדפן שבו אתה משתמש:  

דפדפן GoogleChrome:  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw  

דפדפן Microsoft Internet Explorer:      

https://support.microsoft.com/he-il/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer  

דפדפן Mozilla Firefox:  

https://support.mozilla.org/he/kb/מחיקת עוגיות  

דפדפן Apple Safari:     זכויות יוצרים takanon.info  

https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac   

ביכולתך לקבוע ולהגדיר, אילו סוגים של Cookies יחסמו ואלו יפעלו במהלך השימוש שלך באתרים, ואילו Cookies אתה מבקש לחסון ומסרב לקבל.  

 

לעניין צדדים שלישיים- תשומת ליבך, שאתר האינטרנט והאפליקציות שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט או אפליקציות של אחרים ושהשירות שניתן במסגרתם לא ניתן על ידינו. אינו לא אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אחרים אף אם האתרים ו/או האפליקציות שלנו מפנים אליהם. לתשומת ליבך שאתה לא מחויב לעשות שימוש באתרים אלו ו/או באתר שלנו, בכל מקרה, השימוש באתר שלנו ו/או באתרים הקשורים אליו הוא באחריותך בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו ושלהם.   

 

אנו שומרים על זכותנו לפנות אליך בכל עת, בין היתר, במענה לפניותך, ו/או למטרת מתן שירות, ו/או למטרות שיווקיות (כפוף להוראות הדין) ולמטרות אחרות המותרות בדין. (זכויות היוצרים במסמך זה שייכת לחברה לשירותים ואחזקות)  

 

אנו שומרים על זכותנו לפנות אליך לקבלת מידע במסגרת סקרים שייתכן ונערוך. ההשתתפות בסקרים היא על בסיס התנדבות וכל מידע שיימסר לנו באמצעות סקר ישמש אותנו לצורך שיפור השירות ו/או שינוי של שירות ו/או אופיו של שירות ו/או לצורך מעקב אחר שביעות רצונך מאתר האינטרנט שלנו ו/או מהאפליקציות שלנו ו/או כל שימוש אחר המותר לנו על פי דין. זכויות יוצרים של www.takanon.info  

 

אבטחת מידע  

 

חברת ספא פלוס נוקטת באמצעי אבטחת מידע והצפנה המתאימים לדעתה למידע שברשותה, ולפי כל דין. לצורך זה, חברת ספא פלוס משמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט בישראל, ובכלל זה הצפנה והגנות אחרות. חברת ספא פלוס מובילה כללים מחמירים להגנת הפרטיות ולגבי כל מידע שברשותה וסודיותו, ומבלי לגרוע מכך חברת ספא פלוס פועלת כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר לה ו/או נגד כל חדירה ו/או פריצה לא מורשית למידע שברשותה.  

 

חברת ספא פלוס עושה שימוש בין היתר בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים יחד לצורך הגנה על כל מידע המאוחסן באתר ובאפליקציות תוך בחינה באופן תקופתי את מידת עמידותה של המערכת.  

 

לא ניתן למנוע לחלוטין את כלל הסיכונים ועל אף מאמצי חברת ספא פלוס עלול להיות קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד ממשיכה חברת ספא פלוס ונוקטת באמצעי אבטחה סבירים, החברה לא תהיה אחראית לאף נזק שיגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור ו/או העברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.  

 

קיימת אפשרות שנציע לך לקבל מידע בדואר רגיל, באתר, בפקס, במוקד הטלפוני או בדואר אלקטרוני. אנו נוקטים אמצעי אבטחה שונים ומגוונים, כדי לוודא שמידע אודותיך יימסר רק לך, אבל חשוב לשים לב שאבטחה יעילה תלויה גם בך המשתמש. למשל, אם לא תעדכן כתובת מגורים חדשה שלך, יש להניח שדיוורים חשובים ורגישים יהיו עלולים להגיע לכתובת הקודמת שלך. אם כתובת הדואר האלקטרוני שלך הרשומה אצלנו מוטעית, יש להניח שהדיוור יגיע לכתובת הרשומה אצלנו, ולא אליך. אם תחשוף ו/או תשתף אחרים בסיסמת הגישה שלך לאתר או לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, או אם המחשב בו אתה משתמש נגוע בווירוס, מידע אודותיך עלול להיות נגיש לאחרים והדבר לא יהיה באחריותנו.  

 

אזהרה כללית  

 

לעיתים, בנושאים מסוימים תוכל לבחור להעביר לנו מסמכים ומידע באמצעות אפליקציות מובייל ותוכנה (כגון פייסבוק, תוכנות העברת מסרים וכו'). תשומת ליבך לכך כי השימוש באפליקציות אלו אינו מאובטח על-ידינו והוא כפוף לתנאי השימוש של כל אפליקציה עצמה בהתאם למדיניות הפרטיות שלה, ולנו לא תהיה כל אחריות בנושא.  

בהתאם לדין, לעיתים נעביר לצדדים שלישיים מידע מקובץ לצרכים שונים, כגון מחקר או מטרות אחרות של אותם צדדים. במקרים אלה, אנו ננקוט באמצעים כדי שמידע זה יועבר באופן שמקשה לזהות אותך או אחרים באופן אישי.  

לעניין הונאה מקוונת - "פישינג" וכו', ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר או לאפליקציות על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקבלת מאיתנו. לכן, לעולם אל תיתן את שם המשתמש או את סיסמת הגישה שלך לאף אחד.  

גורמים זדוניים שונים עלולים לנסות להשיג ממך את סיסמתך ושאר פרטי הזדהות שלך במרמה. לצורך הדוגמא, קיימת סכנה שינסו לפנות אליך בהודעת דואר מזויפת, תוך העתקת סימני המסחר והעיצוב של ספא פלוס (או של חברה מוכרת אחרת), ויבקשו ממך למסור פרטים אישיים ו/או את פרטי הזיהוי שלך (סיסמאות, יוזר וכדומה), לעיתים תוך שימוש בתירוץ שהמידע נדרש עקב "סיבות בטחון", "שדרוג מערכות" ותירוצים דומים. לעיתים בהודעת הדואר המזויפת יהיה קישור לאתר מזויף, שהוא חיקוי מדויק של האתר הרשמי שלנו (או של כל חברה מוכרת אחרת). בדרך זו מנסים גורמים זדוניים שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות שלך לצורך גישה לחשבונותיך. אם תזין את הסיסמא באתר המזויף המידע יעבור לידי נוכלים, שישתמשו בו. לכן, הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות.  

 

שים לב ואהיה עירני בעיקר אל מול פניות שלא מוענו אליך אישית, או פניות שיש בהן תקלה אחרת ולמשל שגיאות כתיב ו/או דקדוק, או פניות שאינן צפויות. אם יש בהודעה החשודה קישורים, העבר את העכבר מעל הקישור שבהודעה. במקרים רבים, למרות שהקישור ייראה כאילו הוא מפנה לאתר הרשמי, כאשר עוברים מעליו עם העכבר תוצג כתובת אחרת של אתר אחר, לעיתים כתובת אתר דומה לכתובת האתר המקורית (בצורה זדונית בכדי להטעות). בכל מקרה של ספק, היכנס לאתר הרשמי שלנו באמצעות הקלדת הכתובת המלאה בדפדפן (או בחיפוש במנוע חיפוש), ואל תכנס מתוך קישור שנשלח אליך בדואר אלקטרוני בהודעה חשודה, אלא אם אתה בטוח שהוא נשלח אליך מאיתנו. אל תפתח צרופות אלא אם אתה מצפה להן ובטוח שנשלחו אליך מאיתנו.  

 

אנו לא נפנה ללקוחותינו לעולם בהודעת מייל בה הם יתבקשו למסור מידע סודי שלהם ו/או קוד אישי סודי שלהם באמצעות המייל. לכן אין להיענות בדוא"ל לבקשה מסוג זה שנשלחה באמצעות דוא"ל, ואין למסור את שם המשתמש שלך והסיסמא לאף גורם.  

 

אנו ממליצים שתנקוט באמצעי אבטחה נוספים. השתמש למשל באפשרויות האבטחה של מערכת ההפעלה במחשב שלך, הקפד להתקין על המחשב שלך תוכנות אנטי-וירוס, התקן על המחשב שלך את כל העדכונים הזמינים (מומלץ בדרך כלל להפעיל עדכון אוטומטי לצורך כך), הימנע מביצוע הורדות מאתרים חשודים ו/או לא רשמיים, הימנע מלשתף מידע רגיש ברשתות חברתיות (מידע רגיש זה עלול לשמש נוכלים שעלולים להתחזות אליך), הפעל הצפנה ואבטחה בשימוש ברשת אלחוטית, והימנע משימוש הכולל מידע שלך במחשבים פומביים (למשל, באינטרנט קפה) או ברשתות WIFI ציבוריות – אלא אם אתה בטוח שהתקשורת שלך מוצפנת ומאובטחת כראוי.